Statuten

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, drie juli tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, meester Gerardus Coenraad Joosten, notaris te Helden:

 • de heer Jacobus Peter Gerardus Kessels, geboren te Kessel op xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (identiteitsbewijs: Nederlandse identiteitskaart nummer xxxxxxxxxxx, geldig tot eenentwintig mei tweeduizend vijftien), wonende xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, gehuwd;
 • de heer Jacobus Franciscus Johannes Maria van Betteray, geboren te Maasbree op xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (identiteitsbewijs: – Nederlands paspoort nummer xxxxxxxxx, geldig tot vijftien januari tweeduizend dertien), wonende xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, gehuwd.

ten deze handelend als voorzitter en penningmeester van – en als zodanig vertegenwoordigende – de vereniging:Golfvereniging Kapèlkeshof, gevestigd te Grashoek (kantoorhoudende Roomweg 85 te 5985 NS Grashoek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer 14101864).

INLEIDING

De comparanten verklaarden:

 1. dat Golfvereniging Kapelkeshof is opgericht bij akte van drieëntwintig april tweeduizend acht voor mij, notaris;
 2. dat in de, conform de vereiste formaliteiten bijeengeroepen ledenvergadering de dato negentien juni tweeduizend twaalf, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 16 van de statuten bepaalde, is besloten tot een gedeeltelijke wijziging van de statuten als hierna gemeld;
 3. dat een uittreksel uit de notulen van gemelde ledenvergadering aan deze akte — is vastgehecht.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten de artikelen 1 en – 2 van de statuten van de vereniging te wijzigen als volgt:

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Golfvereniging Kapèlkeshof.
 2. De vereniging heeft haar zetel in Grashoek, gemeente Peel en Maas.

DOEL.

Artikel 2.

 1. Het doel van de vereniging is het doen beoefenen en het bevorderen van het golfspel, alsmede het bevorderen van het onderlinge contact tussen haar leden, en alles wat in de meest ruime zin des woords daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het reserveren van één of meer golfbanen met bijbehorende accommodatie;
  2. de oefening van de leden te verzorgen;
  3. het organiseren van evenementen op het gebied van de golfsport;
  4. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.
 3. Het vorenstaande zal geschieden door de vereniging met inachtneming van de statuten, de reglementen en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie.

SLOTVERKLARINGEN.

aan deze akte is gehecht een exemplaar van de doorlopende tekst der statuten zoals deze luiden na deze statutenwijziging

SLOT

WAARVAN AKTE

is verleden te Helden, gemeente Peel en Maas op de datum in-het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, – van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.
De ondertekening door mij notaris, heeft plaatsgevonden om zestien uur en vijfenveertig minuten (16:45 uur).

(volgen handtekeningen)
Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging “golfvereniging kapelkeshof”, gevestigd te grashoek, zoals deze luiden na de statutenwijziging op 03 juli 2012 verleden door Mr. G.C. Joosten, notaris te Helden, gemeente Peel en Maas.

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Golfvereniging Kapèlkeshof
 2. De vereniging heeft haar zetel in Grashoek, gemeente Peel en Maas

Doel

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is het doen beoefenen en het bevorderen van het golfspel, alsmede het bevorderen van het onderlinge contact tussen haar leden, en alles wat in de meest ruime zin des woords daartoe bevorderlijk kan zijn
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. Het reserveren van één of meer golfbanen met bijbehorende accommodatie
  2. De oefening van de leden te verzorgen;
  3. Het organiseren van evenementen op het gebied van de golfsport
  4. Alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen
  5. Het vorenstaande zal gescheiden door de vereniging met inachtneming van de statuten, de reglementen en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie

Verenigingsjaar

Artikel 3

Het verenigingsjaar loopt van een oktober van enig jaar tot en met dertig september van het daaropvolgende jaar.

Lidmaatschap (gewone leden en ereleden)

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden
 2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
  Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten
 3. Aan leden der vereniging kan wegens hun bijzondere diensten voor de vereniging bij besluit van de algemene ledenvergadering de titel van erelid worden verleend
 4. Waar in deze statuten gesproken wordt van leden worden daaronder zowel de gewone leden als de ereleden verstaan tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen

Schorsing van het lidmaatschap

Artikel 5a

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen en/of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad
 2. Gedurende de peridode dat een lidmaatschap is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 5b

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door de dood van het lid
  2. Door opzegging door het lid
  3. Door opzegging door de vereniging
  4. Door ontzetting
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts gescheiden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
  Het lidmaatschap kan onmiddellijk eindigen:
  1. Indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
  2. Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen
  3. Binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan:
  1. Wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op eenendertig juli niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan
  2. Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld
  De opzeggingstermijn is tenminste vier weken.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap dor tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar
  De opzegging kan evenwel onmiddellijk beëindiging van het leidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
 4. De ontzetting ui het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving n beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs

Artikel 6

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemenen ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie(3) en ten hoogste wijf (5) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
 3. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast
 4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van tweed/derde van de uitgebrachte stremmen.
 5. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar.
  onder een jaar wordt in deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemenen ledenvergaderingen. De bestuursleden treden ad volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar
 7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 8. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 van toepassing.

Bevoegdheid bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Vertegenwoordiging

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergadering

Artikel 11

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd

Stemrecht

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben leden die niet geschorst zijn, de donateurs als mede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemenen ledenvergadering zijn uitgenodigd.
  Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemenen ledenvergadering
  Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen on de algemene ledenvergadering worden gehouden
 5. Alle besluiten waaromtrend bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen , die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussen stemming.

Voorzitterschap en notulen

Artikel 13

 1. De algemene ledenvergaderingen worden gelde door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
  Zij geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover wed gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, en stemgerechtigde aanwezige die dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aan te wijzen persoon. deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Boekjaar, jaarverslag en kascontrolecommissie

Artikel 14

 1. Het boekjaar loopt van een oktober van enig jaar tot en met dertig september van het daaropvolgende jaar.
  Jaarlijks wordt ten minst één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlening van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemenen leden vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en voer het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene edenvergadering over.
  Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner , dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders da zij deze verplichting nakomen.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een erklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur moeten uitmaken.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissies ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Oproeping algemene ledenvergadering

Artikel 15

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot een bijeenroeping van een algemene vergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf te bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze zoals in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in tenminste één in veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan andere dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling (daaronder ook begrepen middels e-mail) of middels aankondiging op het mededelingenbord) aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste 7 dagen.
  Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrijft van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
  Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrijft van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en Liquidatie

Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zo veel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur
 4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de staturen zoveel mogelijk van kracht.
  In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de worden “in liquidatie”.
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is de degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijziging, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1,2 en 5 van overeenkomstige toeplassing.

Slotbepaling

Artikel 19

Ingevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist de algemene ledenvergadering.
Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, echter onder gebondenheid om de genomen beslissing bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter bekrachtiging aan deze algemene ledenvergadering voor te leggen.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de golfvereniging Kapèlkeshof

Vergadering d.d. 19 juni 2012

Opening vergadering: 18:30 uur

Aan de orde wordt gesteld gedeeltelijke statutenwijziging van de vereniging:De voorzitter constateert:

 • Dat een oproep is gedaan aan de algemene ledenvergadering voor deze vergadering, met de mededeling dat in deze vergadering wijziging van de statuten aan de orde zal komen;
 • Dat ten minste vijf dagen voor de dag van deze vergadering een afschrijft van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage heeft gelegen en tot na afloop van de dag, waarop deze vergadering wordt gehouden ter inzage zal liggen;
 • Dat een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden is toegezonden;
 • Dat derhalve aan de wettelijk en statutaire formaliteiten tot het bijeenroepen van deze vergadering waarin een statuten wijziging wordt voorgesteld is voldaan.

 

Voorgesteld wordt een wijziging van artikel 1 en 2 van de statuten van de vereniging conform het ontwerp van de akte van de Novitaris te Helden.

 

Artikel 1 wordt gewijzigd in die zin dat de vestigingsplaats wordt gewijzigd van “Grashoek, gemeente Helden” in :Grashoek, gemeente Peel en Maas” en aan artikel 2 wordt toegevoegd lid 3 luidende als volgt: “ 3. Het vorenstaande zal geschieden door de vereniging met inachtneming van de statuten, de reglementen en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie.”

 

Aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn 62 leden.

Het voorstel wordt in stemming gebracht.

Voor het voorstel worden 62 stemmen uitgebracht.

Tegen het voorstel worden 0 stemmen uitgebracht.

Voorts zijn er 0 blanco of ongeldige stemmen.

 

Mitsdien is het voorstel met de vereiste twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen aangenomen.Voor uittreksel uit de notulen van de vergadering, gegeven te Grashoek op 19 juni 2012

Ondertekent door voorzitter (J Kessels), secretaris (H. Hagens) en penning meester ( ???)